parallax background

شتاب دهنده


ورود به این مرحله نیازمند کسب امتیاز لازم در مرحله ارزیابی انجام شده توسط مربیان در مرحله پیش شتاب دهی (کارآموز) است .هر یک از تیم‌های مهارتی وارد شده به این مرحله تحت سرپرستی دو مشاور-مربی فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند. مشاور مهارتی بر مبنای حوزه فعالیت خاص از کارآفرینان موفق این حوزه در سطح استان استفاده خواهد شد و مشاور حوزه مدل کسب و کار از میان متخصصین انتخاب خواهند شد.

فاز اول: تامین فضای کاری و نیروی انسانی ماهر


در این فاز کارآفرین توانمند شده از امکانات تامین فضای کارگاهی شتاب دهنده استفاده می‌کند. در اختیار گرفتن امکانات در این طرح نیازمند دریافت حداقل امتیاز سطح کارآفرینی است. در این فاز صرفا فضای مورد نیاز در اختیار فرد قرار می‌گیرد و شخص امکانات کارگاهی خود را از طریق منابع مالی سرمایه گذاران و از طریق شبکه شتاب دهنده تامین می‌کند.

فاز دوم: تامین مالی


در این فاز سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و خیرین تسهیلات مورد نیاز برای کارآفرینان در جهت توسعه فعالیت در اختیار قرار می‌دهد. هر گونه هزینه‌کرد و یا فعالیتی که نیاز به خدمات مشاوره‌ای حقوقی و یا تهیه طرح کسب و کار داشته باشد با استفاده از شبکه ارتباطات مراکز خدمات مشاوره انجمن صنفی تامین می‌شود.

فاز سوم: خدمات پشتیبانی مشاوره‌ای


در این فاز با استفاده از پتانسیل تخصصی اعضای انجمن صنفی مراکز خدمات مشاوره، اطلاع رسانی و کارآفرینی استان، و متخصصین با محوریت فعالیت شبکه‌ای اعضای انجمن، خدمات مختلف بازاریابی و فروش، حقوقی و قراردادها، خدمات IT ، ایده پردازی و نوآوری، مالی به تیم‌های مهارتی تشکیل شده ارایه خواهد شد. ارایه این خدمات برای مدت یکسال به افراد مستقر در فضای تامین شده است.

رفتن به نوارابزار