parallax background

کارآموز


تجربه نشان داده است که اکثر افراد دارای مهارت حرفه‌ای در مهارت‌های کسب و کار و اداره فعالیت آینده خود دچار مشکل هستند. کارآموز بسته آموزشی انتقال تجارب مهارت کسب و کار ویژه پذیرفته شدگان مرحله اول است که در طی مدت زمان 3 ماه، اصول اولیه اداره یک بنگاه مهارتی را ارایه می‌دهد. در طی این مرحله که به نوعی پیش شتاب دهی است، فعالیت‌های زیر در قالب برگزاری دوره آموزشی، کارگاه عملی و سمینارهای گروهی برای پذیرفته شدگان اجرا خواهد شد.

بسته آموزشی مجازی


در این بسته افراد طی بازه زمانی مشخص از سیستم آموزش مجازی شتاب دهنده استفاده کرده و پس از ارزیابی پایان دوره، گواهینامه مربوط را دریافت می‌کنند. محوریت اصلی آموزش‌ها در این پودمان بر مبنای آگاه سازی فرد در جهت واژه‌های متداول مورد استفاده در کسب و کار کوچک و مبانی راه‌اندازی آن می‌باشد، آشنایی با مفاهیم اقتصادی و مدیریت مالی کسب و کار و مفاهیم و ابزار استاندارد حل مساله است.

کارگاه عملی حضوری


در این پودمان تیم‌های مهارتی بر چگونگی ارزش آفرینی در كسب و كار از طریق ارایه مدل کسب و کار تمرکز می‌کنند و با حضور مربیان مدل کسب و کار مشترک خود را تنظیم می‌کنند

رفتن به نوارابزار